Past Secretaries

  • Home
  • /
  • Past Secretaries

Past Secretaries Of ROSA

Year Secretary
1978-82 Dr. J.C. Sharma
1982-87 Dr. S.C. Kasliwal
1987-92 Dr. Mahesh Udawat
1992-95 Dr. Rakesh Bhargava
1995-97 Dr. Rajeshwar Kalla
1997-2002 Dr. Trilok Gupta
2002-04 Dr. Mahesh Bansal
2004-06 Dr. Shailendra Sharma
2006-08 Dr.Mohan Mantri
2008-12 Dr. C.K. Ameta
2012-14 Dr. Anurag Talesra
2014-16 Dr. Jaswant Singh
2016-18 Dr. Jayant Sen